NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY

  Jednorazowe Stypendium za wyniki w nauce

 NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY

 REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

 

 

Na podstawie art.90g ust.11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. nr 256,poz.2572, ze zmianami w 2004r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz2781; w 2005r. nr 17, poz141,nr 94,poz. 788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz.1400, nr 249, poz.2104), na podstawie wniosku wychowawcy klasy dyrektor szkoły przyznaje jednorazowe stypendium za wyniki w nauce.

 

 

 

Podstawą podjęcia decyzji jest wniosek wychowawcy klasy rozpatrzony przez powołaną przez Dyrektora i zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną Komisję Stypendialną.

 

Zasady przyznawania stypendiów:

 

 

 

  1. Stypendia są przyznawane w równej ilości dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie od V klasy szkoły podstawowej do III gimnazjum.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji w wyznaczonym terminie.
  4. Komisja proponuje przyznanie stypendium uczniom, którzy uzyskali najwyższe oceny z przedmiotów edukacyjnych ( średnia min.4,75) oraz wzorową ocenę z zachowania.
  5. U uczniów klas sportowych komisja dodatkowo bierze pod uwagę jego wyniki i postawę sportową.
  6. W szczególnych przypadkach ostatecznym kryterium jest sytuacja materialna uczniów.
  7. Nauczyciele typują po wstępnej selekcji maksymalnie 4 wnioski.
  8. Komisja powołuje do pracy w miarę potrzeby wychowawców lub nauczycieli uczących.
  9. Wnioski o nagrody wychowawcy składają podczas rady klasyfikacyjnej.

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono na radzie pedagogicznej