Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Szanowni Państwo,

W załączeniu do pobrania TUTAJ przesyłamy Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018 r. (uchwały nr XXXIX/1116/17, XLIV/1230/17, XLVII/1427/18 dostępne na stronie www.gdansk.pl BIP)

 

 

Informujemy, że w stosunku do Regulaminu obowiązującego w poprzednim roku szkolnym wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

- wprowadzony został Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk którego częścią jest jednorazowe stypendium PMG,

 

 

 

- zniesiony został wymóg zameldowania ucznia/maturzysty w Gdańsku, uczeń/maturzysta musi być mieszkańcem Gdańska (wypełnia jedynie odpowiednie oświadczenie o zamieszkaniu, nie musi uzyskiwać żadnych zaświadczeń o zameldowaniu),

 

 

 

- podniesione zostały niektóre wymagania dot. osiągnięć (np. w kat I  brane jest pod uwagę tylko I miejsce w konkursie wojewódzkim a było II i III miejsce, w kat III jest podwyższona średnia z 5,0 na 5,2 dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz z 4,8 na 5,0 dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w kat IV nie są brane pod uwagę osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim),

 

 

 

- wprowadzony został dodatkowy wymóg w kategoriach od I do IV dotyczący osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

 

 

 

- zrezygnowano z kategorii V dotyczącej osiągnięć na szczeblu konkursów miejskich (od kilku lat ta kategoria nie była nagradzana finansowo),

 

 

 

- wprowadzono nową kategorię V – wybitnych talentów, w ramach której stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań. Wraz z wnioskiem należy złożyć prezentację multimedialną osiągnięć ucznia, a ocenę merytoryczną osiągnięć dokona specjalna Komisja tutorów (nagrodą w tej kategorii jest indywidualny program rozwoju ucznia).

 

 

 

- kategoria III i IV będzie równoważna finansowo (do tej pory jednorazowe stypendium dla kat III wynosiło 200 zł, a dla kategorii IV – 100 złotych).

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z prowadzonymi aktualnie pracami nad wdrożeniem elektronicznego systemu zgłaszania wniosków zmianie ulegnie sposób zgłaszania wniosków do Wydziału Rozwoju Społecznego, o czym zostaną Państwo powiadomieni w terminie późniejszym.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

Bernadeta Ostapowicz